Sprzedaż działek w Mszanowie

Zapraszamy do oglądania działek w Mszanowie. Więcej informacji i zdjeć na: http://www.termator.eu/dzialki

FIRMA TERMATOR

Nasza firma zajmuje się dostarczaniem energii pozyskanej z biomasy wykorzystując do tego surowiec dostępny lokalnie. Trociny, pył drzewny, zrębki i inne produkty pochodzenia naturalnego traktowane najczęściej jako odpad przetwarzamy na brykiet stosowany w kotłowniach ogrzewając budynki o różnym przeznaczaniu.

Surowiec naszej produkcji gwarantuje dobrą jakość i wydajność przy niskich kosztach w stosunku do innych dostępnych paliw na rynku. Spalając brykiet dbamy również o środowisko nie emitując nadmiernej ilości szkodliwych związków. Bilans tych substancji wykorzystanych do produkcji tlenu za życia rośliny i wyemitowaniu ich po spaleniu jest bliski zeru. Dzięki temu nie zatruwamy dodatkowo naszego środowiska spełniając tym samym cel ograniczania emisji CO₂ jaki postawiła sobie Polska i kraje UE. [więcej...]

AKTUALNOŚCI

NASZA OFERTA

Głównym kierunkiem działalności firm jest produkcja i sprzedaż energii cieplnej pozyskiwanej z ogólnie rozumianej biomasy. Oferta firmy to kompleksowa usługą w zakresie sprzedaży energii cieplnej. W skład oferty wchodzą następujące elementy:

Analizę porównawczą jak i dokumentację techniczną wykonują wysokiej klasy specjaliści, posiadający kwalifikacje w zakresie projektowania i nadzorowania tego rodzaju prac. Serwis obsługi kotłowni to dostawy biomasy, uzupełnianie paliwa w podajnikach, oczyszczenie pojemników popiołu i zapewnienie sprawności kotłowni.

Czym dokładnie jest BIOMASA?

Biomasa to substancja ekologiczna po­wstająca w procesie akumulacji energii słonecznej. Jest ona potencjalnie największym źródłem energii odnawialnej na świecie. Cechą charakterystyczną i zara­zem największą zaletą biomasy jest zni­koma emisja dwutlenku siarki do atmo­sfery i zerowa ilość dwutlenku węgla, ze względu na pochłanianie we wcześniejszym procesie fotosyntezy. Każde spalanie wiąże się z emisją do atmosfery związków szkodliwych, będących ubocznymi produktami spalania. Są to: tlenki siarki SOX, tlenki azotu NOX, tlenek węgla CO, pyły i związki organiczne.
TOP